Het is een mondiaal probleem dat we met elkaar meer grondstoffen onttrekken van de aarde dan de aarde ons kan leveren. We zullen daarom allemaal zeer kritisch moeten zijn op het effect van ons handelen. De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt een klimaatverandering waar wij en de generaties de gevolgen van zullen ervaren. Het is essentieel om dit tij te keren. Op de melkveesector ligt een grote druk om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. De mest van de koeien is enerzijds nodig om het land te bemesten en dus te voeden, maar anderzijds zorgt het ook voor vervuiling van de lucht en de bodem. Naast de boerenbedrijven zullen wij als productiebedrijf goed en kritisch moeten kijken naar het energieverbruik wat er nodig is om onze producten te produceren en in de schappen te krijgen.

Milieu- en klimaatworkshops

Net zoals bij het koewelzijn worden er ook workshops georganiseerd om het milieu en klimaat te verbeteren, wat weer effect heeft op de landschapskwaliteit. Samen met de boeren wordt er gekeken hoe er zo goed mogelijk kan worden omgegaan met de dierlijke mest, zodat de uitstoot van kwalijke stoffen vermindert en tegelijkertijd ook de eigen mest zo goed mogelijk wordt benut en kunstmest overbodig wordt. Tevens wordt bekeken hoe de boeren de kwaliteit van hun bodem kunnen verbeteren en het rendement van het gras van eigen land vergroot wordt. Alle workshops (koewelzijn en milieu en klimaat) worden om en om bij onze veehouders en op onze eigen locaties georganiseerd. Iedereen is een keer gastbedrijf. Na een ochtendprogramma waarin theorie centraal staat, doet men na de lunch een ‘rondje’ op het bedrijf, zodat ook de praktijk wordt beoordeeld. Zo krijgen onze veehouders ook een kijkje in elkaars keuken en leert men van de ervaringen van de ander.

Kringloopwijzer

Het kringloopdenken raakt de kern van verduurzaming; proberen de eigen middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken, waardoor de impact op milieu vermindert. Het doel van de Kringloopwijzer is om de kringloop op het veehouderijbedrijf zoveel mogelijk te sluiten door optimaal gebruik te maken van wat de natuur biedt. Dit houdt in het afbouwen van de externe inputs (krachtvoer en kunstmest) en het efficiënter benutten van de eigen middelen (mest en ruwvoer) = schoon en zuinig! Om emissie van schadelijke stoffen te verminderen werken de boeren aan eiwitarme en structuurrijke rantsoenen en houdt men rekening met het weer bij het uitrijden van de mest. Belangrijke elementen van de Kringloopwijzer zijn de kwaliteit van de lucht en de bodem en het klimaat, biodiversiteit en de voetafdruk; deze moeten zoveel mogelijk met elkaar in balans zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Energieverbruik in beeld

Verantwoord energieverbruik draait enerzijds om het gebruiken van milieuvriendelijke bronnen en anderzijds om vermindering van het energieverbruik. Om die reden hebben we diverse scans gedaan om de mobiliteit en het energieverbruik binnen onze bedrijven in kaart te brengen. Op basis van deze metingen worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.
 

Energiereductie

Door bewuster te kijken naar onze manier van werken, nemen wij en onze boeren maatregelen om minder energie te verbruiken tijdens het melken en het produceren van onze zuivelproducten. Om energie te reduceren werken onze boeren veel met warmtewisselaars, waardoor energie voor warmte uit
en koeling optimaal worden benut. In onze bedrijven passen we verlichting toe die automatisch aan-uit gaan in de verschillende ruimten.
 

Groene energie

Binnen onze aanpak vinden we het gepast om alleen gebruik te maken van energiebronnen die het klimaat niet belasten. Daarom kopen we voor onze bedrijven gezamenlijk 100% duurzame energie. 


 

Afvalreductie

Binnen onze ondernemingen bekijken we continu hoe we afval kunnen reduceren. We proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze grondstoffen en verpakkingen, waarbij we de afvalstromen zo goed mogelijk scheiden. Ook met het gebruik van de verpakkingen van onze producten kijken we kritisch naar de hoeveelheid en type verpakking. Vanwege de kwaliteitseisen die er aan ons product gesteld worden, is het nodig om onze producten te verpakken in een kunststof verpakking. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een geschikte biologisch afbreekbare kunststof te gebruiken, die aan de kwaliteitseisen voldoet. We kijken echter wel hoe we zo min mogelijk plastic kunnen gebruiken. Ten slotte werken we samen met diverse voedselbanken om eventuele restanten die niet verkoopbaar zijn aan hen te leveren.