Milieuworkshops

Net zoals bij het koewelzijn wordt er ook een workshop georganiseerd om het milieu en klimaat te verbeteren, wat weer effect heeft op de landschapskwaliteit. Op de melkveesector ligt een grote druk om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. De mest van de koeien is enerzijds nodig om het land te bemesten en dus te voeden, maar anderzijds zorgt het ook voor vervuiling van de lucht en de bodem. Samen met de boeren wordt er gekeken hoe er zo goed mogelijk kan worden omgegaan met deze mest, zodat de uitstoot van kwalijke stoffen vermindert en tegelijkertijd ook de eigen mest zo goed mogelijk wordt benut en kunstmest overbodig wordt.

Kringloopwijzer

Het kringloopdenken raakt de kern van verduurzaming; proberen de eigen middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken, waardoor de impact op milieu vermindert. Het doel van de Kringloopwijzer is om de kringloop op het veehouderijbedrijf zoveel mogelijk te sluiten door optimaal gebruik te maken van wat de natuur biedt. Dit houdt in het afbouwen van de externe inputs (krachtvoer en kunstmest) en het efficiënter benutten van de eigen middelen (mest en ruwvoer) = schoon en zuinig! Om emissie van schadelijke stoffen te verminderen werken de boeren aan eiwitarme en structuurrijke rantsoenen en houdt men rekening met het weer bij het uitrijden van de mest. Belangrijke elementen van de Kringloopwijzer zijn de kwaliteit van de lucht en de bodem en het klimaat, biodiversiteit en de voetafdruk; deze moeten zoveel mogelijk met elkaar in balans zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Energieverbruik in beeld

Verantwoord energieverbruik draait enerzijds om het gebruiken van milieuvriendelijke bronnen en anderzijds om vermindering van het energieverbruik. In 2011 hebben de Natuurhoeve, Lebo en haar zusterbedrijven haar Carbon Footprint (Co2 voetafdruk) laten berekenen, waardoor er een 0-meting is verricht. Daarnaast hebben we diverse scans gedaan om de mobiliteit en het energieverbruik binnen onze bedrijven in kaart te brengen. Op basis van deze metingen worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.
 

Energiereductie

Door bewuster te kijken naar onze manier van werken, nemen wij en onze boeren maatregelen om minder energie te verbruiken tijdens het melken en het produceren van onze zuivelproducten. Om energie te reduceren werken we veel met warmtewisselaars, waardoor warmte en koeling optimaal worden benut. Verder kijken we naar de ideale werkdruk voor de stoomketels. Hoe lager we de werkdruk in kunnen stellen waarop alles nog goed functioneert, hoe meer gas dit bespaart. Uit de energiescan die we hebben uitgevoerd is gebleken dat meer dan 30% van onze energie in de koelingen zit. In 2012 is daarom een project gestart om de koelingen te optimaliseren wat betreft stroomgebruik. Een nauwkeurige afstemming van de koelunits levert een enorme energiebesparing.

Groene energie

Binnen onze aanpak vinden we het gepast om alleen gebruik te maken van energiebronnen die het klimaat niet belasten. Daarom kopen we voor onze bedrijven gezamenlijk 100% duurzame energie. Door aankoop van energie van Nuon (Nederlandse Wind) dragen Lebo Kaas en de Zuivelmakers bij aan de productie van duurzame energie. Voor het gas wordt gebruik gemaakt van verified emission reductions Gold Standard. 

Klimaatneutraal

Het begint natuurlijk bij het beperken van het energieverbruik, maar door in 2012 over te stappen op groene windenergie hebben we ook de uitstoot van CO2 waar we binnen onze productie verantwoordelijk zijn, met meer dan 30% verminderd. 

Recycling van machines

Een belangrijk kenmerk van onze productiebedrijven is het bijna uitsluitend gebruik van gereviseerde tweedehands machines. Door nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf Machinehandel Lekkerkerker, zijn Lebo Kaas en Natuurhoeve in staat om veelal te kiezen voor een tweedehands oplossing op productiegebied. De levensduur van reeds bestaande machines wordt op deze manier verlengt en hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van middelen die reeds beschikbaar zijn.

Afvalreductie

Binnen onze ondernemingen bekijken we continu hoe we afval kunnen reduceren. We proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze grondstoffen en verpakkingen, waarbij we de afvalstromen zo goed mogelijk scheiden. Ook met het gebruik van de verpakkingen van onze producten kijken we kritisch naar de hoeveelheid en type verpakking. Vanwege de kwaliteitseisen die er aan ons product gesteld worden, is het nodig om onze producten te verpakken in een kunststof verpakking. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een geschikte biologisch afbreekbare kunststof te gebruiken, die aan de kwaliteitseisen voldoet. We kijken echter wel hoe we zo min mogelijk plastic kunnen gebruiken. Ten slotte werken we samen met diverse voedselbanken om eventuele restanten die niet verkoopbaar zijn aan hen te leveren.